Κάτω Μεριά

Εναλλακτικές ονομασίες: Kato Meria, Káto Meriá, Κάτω Μεριά

Κάτω Μεριά, Λοφοσειρά, δύο ή περισσότερα υψώματα γης έως τριακόσια μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kato Meria or Káto Meriá is Hills, rounded elevations of limited extent rising above the surrounding land with local relief of less than 300m