Πάσσαλος

Εναλλακτικές ονομασίες: Passalos, Pássalos, Πάσσαλος

Πάσσαλος, Ύψωμα γης με υψόμετρο έως τριακόσια μέτρα, χαμηλότερο από βουνό

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Passalos or Pássalos is Hill, a rounded elevation of limited extent rising above the surrounding land with local relief of less than 300m