Σαλάγωνα

Εναλλακτικές ονομασίες: Salagona, Salágona, Σαλάγωνα

Σαλάγωνα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Salagona or Salágona is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work