Κάστρον

Εναλλακτικές ονομασίες: Kastro, Kastron, Kástro, Kástron, Κάστρο, Κάστρον

Κάστρον, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kastro or Kástro is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more